STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

 

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk,
gemeente Delfzijl.

DOEL
Artikel 2.

1. De vereniging stelt zich ten doel de lijkbezorging te Spijk, gemeente Delfzijl.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  a. dienstverlening bij begrafenis en crematie;
  b. de instandhouding en exploitatie ener algemene begraafplaats te Spijk, gemeente Delfzijl.

DUUR
Artikel 3.
  

De vereniging, oorspronkelijk opgericht op acht en twintig januari negentienhonderd twee en dertig, wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

MIDDELEN
Arikel 4.

De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. alle andere wettige middelen.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 5.

1.    De leden zijn gewone leden of ereleden.
2. Gewoon lid is degene, die bij het begin van een boekjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
3. Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.
4. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging met een finaciele bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.   

Artikel 6.

1. Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toegelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering.

  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:
  a.   door het overlijden;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn.
  c.   door schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden door het bestuur, wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting; deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een algemen vergadering bijeen ter behandeling van het beroep.
De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen.
Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vorige vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de vergadering, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

  SCHORSING
Artikel 8.

1. In de gevallen, genoemd in artikel 7 lid 1 onder d., kan het bestuur een lid als  zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden. Indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. Het bepaalde in artikel 7 leden 2 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing.

  RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 9.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:
a. tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen;
b. tot het uitoefenen van het stemrecht in de algemene ledenvergaderingen.
De leden van de vereniging en hun kinderen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, hebben in geval van hun overlijden in verband met de lijkbezorging recht op verstrekkingen voor rekening van de vereniging, welke verstrekkingen naar aard en omvang zullen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Ingeval van crematie of begraven waarbij van de diensten van de vereniging geen gebruik wordt gemaakt, treedt in de plaats van voormelde verstrekkingen een bedrag in contanten overeenkomende met de waarde van voormelde verstrekkingen, vast te stellen door de algemene ledenvergadering.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 10.

1. De door de leden verschuldigde contributie en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
Bij die vaststelling kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere omstandigheden.
Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiele verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
4.    Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten, dat het door een lid verschuldigde geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.
Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

BESTUUR
Artikel 11
 
 

1.    Het bestuur bestaat uit vijf leden.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Slechts meerderjarige leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen daarna onmiddellijk worden herbenoemd voor een maximale periode van vijf jaar.
2. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Het bestuur  kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt.
3.  Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
5. Schorsing van een bestuurslid als lid van van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
7. Bij een vacature in het bestuur wordt met de vervulling gewacht tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.
8. De bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg.

 Artikel 12.

1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheden kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door zodanige en zovele personen als het zal dienstig oordelen, welke door het bestuur worden benoemd, casu quo geschorst en ontslagen.
2. De sub 1 bedoelde personen worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.

Artikel 13.

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd:
a. in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan;
b. tot het sluiten van overéénkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
c. tot het sluiten van overéénkomsten waarbij de vereniging zich verbindt als borg of medeschuldenaar, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door tenminste twee gezamelijk handelende bestuursleden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de penningmeester van de vereniging voor de ontvangst van gelden en het geven van kwijting daarvan.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 15.

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast.
Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een  aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissend stem.
5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.
De notulen casu qou de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 16.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur  is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17.

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlangen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen.
3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
4. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

    AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.

1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
  a. verkiezing van bestuursleden;
  b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
  d. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
  e. benoeming kascommissie.
2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agende te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van vergadering niet meegerekend.

OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.

1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een advertentie in een in de gemeente Delfzijl veelgelezen dagblad, alsmede in een in de gemeente Delfzijl bezorgd huis aan huis blad, voor leden, die in de gemeente Delfzij wonen en door middel van een schriftelijk kennisgeving voor leden, die buiten de gemeente Delfzijl wonen, hetgeen dient te geschieden tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda, behoudens het bepaalde in artikel 18 lid 3.
3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 17 lid 2 binnen veertien dagen, geen gevolg wordt opgegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in lid 1 van dit artikel.
4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze zoals als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een in de gemeente Delfzijl veelgelezen dagblad.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan wordt geacht de oudste in jaren te zijn gekozen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21.

1. Onderwerpen, die in deze statuten niet of slechts gedeeltelijk zijn geregeld, kunnen worden geregeld bij huishoudelijk reglement, bij gewone meerderheid van stemmen vast te stellen en te wijzigen door de algemene vergadering.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 23.

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 22 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 22 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Appingedam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

W. Dijkhuis; P. Pijper; Kuipers.

                                                                                                                          Uitgegeven voor afschrift,

Voor informatie over het Huishoudelijk Reglement "klik" op de Link.

 

@ Copyright 2002-2024 Uitvaartvereniging Spijk