Nieuws van de Vereniging

Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Op 16 mei 2024 is de Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Spijk.
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: MFC Spiekhoes, Nesweg 1, te Spijk.

Agenda:

01. Opening door de voorzitter Th. J. Pastoor.

02. Mededelingen en vaststelling agenda / ingekomen stukken.

03. Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 15 juni 2023.

04. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2023.

05. Gedenken overledenen 2023.

06. Behandeling financieel verslag 2023.

07. Verslag en bevindingen kascommissie.

08. Verkiezing kascommissie.

09. Verkiezing bestuursleden: Dhr. D. van der Woude is aftredend en herkiesbaar.
       De leden mogen tegenkandidaten indienen voor de vacature Ledenadministratie, tot 24 uur
       voor aanvang van de vergadering.

10. Pauze.

11. Rondvraag.

Sluiting.

 
 

« Terug

@ Copyright 2024 Uitvaartvereniging Spijk