Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering dd donderdag 13 oktober 2022.

Agenda algemene ledenvergadering uitvaartvereniging Spijk.

Op 13 oktober 2022 is de algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Spijk.

Aanvang 20:00 uur,plaats MFC,Nesweg 1 te Spijk.

 

Agenda:

01 Opening door de voorzitter,Th.J.Pastoor.

02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.

03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 28 maart 2019.

04 Jaarverslagen over de jaren 2020 en 2021.

05 Gedenken overledenen 2020 en 2021.

06 Behandeling financieel verslag 2020 en 2021.

07 Verslag en bevindingen kascommissie.

08 Verkiezing kascommissie.

09 Wijziging tarieven,zie website.

10 Verkiezing bestuursleden.

Dhr K. van der Woude is aftredend en niet herkiesbaar.

Dhr B. van Heuvelen heeft zich verkiesbaar gesteld.     

11 Pauze.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.

 

 

« Terug

@ Copyright 2022 Uitvaartvereniging Spijk